کارگاه رایگان تحلیل اکتشافی داده در پایتون

پنجشنبه 9 آذر

امیر رضا تجلی

18:30 الی 20:30

رزرو وقت مشاوره